องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข่าวสาร ชาวพุทธถิ่นกาขาว

องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

มูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนาเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่ครบวาระมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนา จัดให้มีการประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยมีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน อนุกรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประชุมด้วย โดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี เป็นประธานที่ประชุม การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และรายงานสถานการเงินของมูลนิธิ ผลจากการประชุม ที่ประขุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชุดใหม่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิชุดใหม่๑. ร.ท.ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ          ประธานกรรมการ๒. นายกรณ์ มีดี                               รองประธาน คนที่ ๑ และเลขานุการ๓. นายสิริมงคล อุ่นใจ                       รองประธาน คนที่ ๒๔. นายสมศักดิ์ จังอินทร์                    เหรัญญิก๕. นายสงกรานต์ สมวงค์                   กรรมการ๖. นายทรงศักดิ์ ชุนเจริญ                  กรรมการ๗. นายนพดล มะลาดวง                    กรรมการ๘. นายเอกอุปัญญ์ เลื่อนสุคันธ์          กรรมการ๙. นางสาวแสงระวี ทองดี                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิคณะกรรมการกิตติมศักดิ์๑ อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี         ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์๒ นายสมหมาย วังเกล็ดแก้ว               รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์๓ นางสาวสุภาภรณ์ พรหมฤาษี           รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์๔ นางสาวดวงพร รุ่งศิริศิลป์               กรรมการกิตติมศักดิ์๕ นางสรินที นาบำรุง                        กรรมการกิตติมศักดิ์๖ นางสุกัญญา ธีระวัฒน์สกุล               กรรมการกิตติมศักดิ์๗ นางสาวขวัญใจ รุ่งเรือง                  กรรมการกิตติมศักดิ์๘ นางวลัยภรณ์ วิริยางกูร                   กรรมการกิตติมศักดิ์๙ นายวีระชัย พรหมมาศ                     กรรมการกิตติมศักดิ์๑๐ นางวรรณธนา วังเกล็ดแก้ว            กรรมการกิตติมศักดิ์...