องค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว

534 ชั้นล่างสมาคมชาวนครนายก เยื้องวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กิจกรรม ชาวพุทธถิ่นกาขาว

วันนัดพบครอบครัวถิ่นกาขาว

กำหนดการวันพบครอบครัวถิ่นกาขาววันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร๐๘.๐๐ น.                  ลงทะเบียน๐๙.๐๐ น.                  ประธานกล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี๐๙.๓๐ น.                  ชมวีทีอาร์ “กิจกรรมครอบครัวถิ่นกาขาว”๑๐.๐๐  น.                 การบรรยายธัมมะ เรื่อง “อุดช่องว่าง...ปิดช่องโหว่”                                 โดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษี๑๒.๐๐ น.                 พักรับประทานอาหาร๑๓.๐๐ น.                 จับรางวัลหาผู้โชคดี รอบแรก๑๓.๑๐ น.                  การบรรยายเรื่อง “การดูแลสุขภาพ...ป้องกันดีกว่ารักษา”                                โดย เภสัชกรนิติ โตชนันท์๑๔.๑๐ น.                 ชมการสาธิต ฤทธิ์เดชของหมอแม็กซ์๑๔.๓๐ น.                 การบรรยายเรื่อง “สุขภาพดีมีเงินใช้ กับครอบครัวถิ่นกาขาว”                                                          โดย คุณอคิรณัฐ สุทธิพงษ์เกษตร (วุ๊ดดี้) จากบริษัท มอแดร์ (ประเทศไทย) จำกัด๑๕.๒๐ น.                 จับรางวัลหาผู้โชคดี รอบที่สอง๑๕.๓๐ น.                 ประธานกล่าวปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.สัญชัย พรหมฤาษีบัตรราคา 300.- บาท สอบถามโทร 02-668-7765 / 02-102-3664...

สักการะถูปารหบุคคล พระธาตุไชยา พระธาตุนครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียด......